Algemene voorwaarden

Hanneke Ockhuysen – Meester in Mediation

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Mediator: Hanneke Ockhuysen – Meester in Mediation.
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Mediator opdracht heeft gegeven tot het verrichten van alle werkzaamheden die in het kader van de mediation dienen te worden verricht. Indien twee of meer partijen verzoeken om mediation, gelden zij allen, zowel tezamen als ieder afzonderlijk, als opdrachtgever.

Artikel 2: Algemeen
2.1 Mediator is een eenmanszaak naar Nederlands recht. Mediator is aangesloten bij de Mediatiorsfederatie Nederland (MfN) en voldoet aan de voorwaarden, die deze federatie stelt. Op alle mediations zijn de MfNreglementen van toepassing.
2.2 De dienstverlening van Mediator omvat mediation, onafhankelijk voorzitterschap en begeleid onderhandelen.
2.2 Alle door Mediator verkregen informatie over opdrachtgevers wordt vertrouwelijk behandeld. De privacyverklaring zoals vermeld op de website van Mediator is van toepassing.

Artikel 3: Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en overeenkomst tussen Mediator en opdrachtgever. Zij worden geacht deel uit te maken van de mediationovereenkomst. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover dit schriftelijk (waaronder e-mail begrepen) tussen opdrachtgever en Mediator is overeengekomen. Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen Mediator en opdrachtgever.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst
4.1 Mediator zal de werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven naar beste inzicht en vermogen verrichten. Mediator heeft daarbij een inspanningsverplichting. Indien en voor zover een goede uitvoering van de werkzaamheden dat verlangt, kan Mediator -na expliciete toestemming van opdrachtgever- bepaalde werkzaamheden laten verrichten door derden of derden bij de uitvoering van de mediation betrekken. De kosten van deze derden zullen ten laste van opdrachtgever worden gebracht.
4.2 Mediator bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd met inachtneming van desbetreffende bepalingen van het Mfn-mediationreglement.
4.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Mediator tijdig en volledig wordt voorzien van alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens. Mediator heeft het recht de mediation op te schorten tot het moment dat alle gegevens voorhanden zijn.
4.4 Zowel Mediator als opdrachtgever zijn gerechtigd de opdracht te beëindigen indien bij Mediator dan wel opdrachtgever de verwachting bestaat, dat de opdracht niet op passende wijze zal (kunnen) worden voltooid.
Voor de tot het tijdstip van beëindiging verrichte werkzaamheden (zowel door Mediator als door derden) blijft opdrachtgever verplicht tot het betalen van honorarium en kosten.

Artikel 5: Aansprakelijkheid
5.1 Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat op grond van de door Mediator gesloten beroeps- c.q. bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico.
5.2 Indien en voor zover geen uitkering plaatsvindt is de aansprakelijkheid van Mediator beperkt tot het door opdrachtgever daadwerkelijk voldaan honorarium met een maximum van € 5.000,-.
5.3 Mediator is niet aansprakelijk voor fouten in de gebruikte communicatiemiddelen.
5.4 Bij inschakeling van derden zal Mediator de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Mediator is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden.
5.5 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een aanspraak zoals in dit artikel bedoeld een jaar nadat opdrachtgever bekend is geworden dan wel bekend had moeten zijn met de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd, tenzij deze een aanvang heeft gemaakt met mediation als bedoeld in artikel 7.2 van deze voorwaarden. In dat geval wordt de vervaltermijn zoals bedoeld in dit lid geschorst. De termijn wordt voortgezet zodra de mediation wordt beëindigd zonder vaststellingsovereenkomst.

Artikel 6: Honorarium en betaling
6.1 Opdrachtgever is aan Mediator voor haar dienstverlening een honorarium verschuldigd, gebaseerd op uurtarief. Het uurtarief wordt verhoogd met omzetbelasting (behoudens een eventueel van toepassing zijnde vrijstelling), eventuele reiskosten en andere door derden in rekening te brengen kosten.
Onder het uurtarief vallen: het voorbereiden en houden van bijeenkomsten, telefoon- of videogesprekken, correspondentie per post en per e-mail, het maken van verslagen, het bestuderen van stukken, het opstellen van concepten van door partijen gewenste documenten en overige activiteiten mits deze overige activiteiten door opdrachtgever van tevoren geaccordeerd zijn.
Eventuele reistijd wordt voor de helft in rekening gebracht.
Onder kosten worden verstaan reiskosten, de huur van eventueel te huren externe vergaderruimte en andere door derden in rekening gebrachte kosten.
6.2 Mediator kan maandelijks declareren of aan het eind van de opdracht. Mediator is gerechtigd voor aanvang van de mediation een voorschot in rekening te brengen. Declaraties dienen binnen veertien dagen na declaratiedatum te worden voldaan.
6.3 In geval van niet tijdige betaling is opdrachtgever zonder nadere sommatie of ingebrekestelling in verzuim. Tot aan de dag van algehele voldoening is in dat geval over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd. Alle (buiten)gerechtelijke kosten voor de incasso van de vordering, met een minimum van 15% van het te incasseren bedrag en ten minste € 50,- zijn voor rekening van de opdrachtgever.
Bij niet (tijdige) betaling van de declaraties heeft Mediator het recht de werkzaamheden op te schorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden met uitsluiting van enige aansprakelijkheid van Mediator, die hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 7: toepasselijk recht, mediationclausule, bevoegde rechter
7.1 Op alle overeenkomsten gesloten tussen Mediator en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
7.2 Wanneer een geschil, verband houdende met (een tekortkoming in) de uitvoering van deze overeenkomst niet door middel van overleg tussen partijen kan worden geregeld, zullen partijen, alvorens zich tot de bevoegde rechter te wenden, zich inspannen het geschil op te lossen door middel van mediation conform het reglement van de MfN of haar rechtsopvolgster, zoals dat luidt op de datum van de ondertekening van de overeenkomst in geschil.
7.3 De meest gerede partij zal schriftelijk of elektronisch zijn/haar voornemen om over te gaan tot mediation aan de wederpartij kenbaar maken.
7.4 Zolang deze kennisgeving niet heeft plaatsgevonden en/of de mediation niet is beëindigd zal geen der partijen zich tot de rechter/arbiter wenden tenzij uitsluitend tot het nemen van conservatoire of spoedeisende maatregelen.
7.5 Indien het binnen 30 dagen, althans binnen een door partijen nader overeen te komen termijn na ontvangst van de hierboven sub 3 bedoelde kennisgeving onmogelijk gebleken is het geschil op te lossen met behulp van mediation, zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter.

Wilt u een probleem oplossen met mediation?