Meer over mediation

Wat is mediation?

Mediation is niets anders dan dat u zelf met de andere partij tot een oplossing van uw conflict komt onder begeleiding van een mediator. De mediator bemoeit zich niet inhoudelijk met het conflict en legt geen beslissing op. U houdt dus zelf de regie in handen. Dat is dan ook het grote verschil met een gang naar de rechter.

Wanneer is mediation mogelijk?

Zolang er van beide kanten bereidheid bestaat om over een oplossing te praten, heeft mediation kans van slagen. Wie juridisch gelijk heeft, is minder belangrijk. Het gaat om het vinden van een oplossing die voor iedere partij aanvaardbaar is.
U moet gemotiveerd zijn om een oplossing te zoeken en bereid zijn naar de ander te luisteren.

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN MEDIATION?

  • Mediation bespaart tijd, geld en energie vergeleken met een gang naar de rechter.
  • De oplossing zal beter bij u passen omdat u die samen gevonden heeft.
  • Ieders mening komt aan bod; behoeften, zorgen en wensen worden besproken.
  • Het verleden komt aan de orde maar u kijkt vooral naar de toekomst.
  • U denkt in oplossingen en bij een geslaagde mediation wint u beiden.

HOE WERKT MIJN MEDIATION?

Mediation bestaat uit een aantal gesprekken tussen u en de andere partij onder mijn begeleiding.
Tijdens de eerste gezamenlijke bijeenkomst leg ik u de ‘spelregels’ uit. Vervolgens kan ieder van u zijn of haar verhaal doen. Als de mediation goed verloopt, worden de afspraken schriftelijk vastgelegd in de eindovereenkomst.
Indien u dat wenst, wordt de eerste gezamenlijke bijeenkomst vooraf gegaan door een afzonderlijk gesprek met ieder van u. U kunt dan uw visie geven zonder dat de andere partij aanwezig is.

WAT DOE IK ALS MEDIATOR?

Ik zorg ervoor dat ieder tot zijn recht komt en zijn of haar verhaal kan doen. Vervolgens help ik u om samen te zoeken naar goed werkbare oplossingen.
Als mediator kan ik de kwestie breder bekijken dan een rechter en ook ingaan op niet-juridische kanten. Het gaat bij mediation immers niet om het juridische ‘gelijk’. Wet- en regelgeving kunnen natuurlijk wel degelijk een rol spelen. Met mijn juridische achtergrond zal ik deze niet uit het oog verliezen.

Wat als het niet lukt tot een oplossing te komen?

Lukt het niet om er via mediation uit te komen, dan kunt u altijd nog naar de rechter gaan. Wellicht komt u wel tot een deeloplossing en is op andere onderdelen een uitspraak van de rechter nodig.
U kunt bijvoorbeeld bij een echtscheiding tot afspraken over de kinderen komen. Lukt het u niet om ook over de verdeling overeenstemming te bereiken dan kan de rechter daar een uitspraak over doen.
De gesprekken die tijdens de mediation zijn gevoerd zijn vertrouwelijk en blijven bij de rechter buiten beschouwing. Zo kunt u tijdens de mediation vrijuit praten.

Wilt u een probleem oplossen met mediation?